Talenty pre firmy

Vo štvrtok 28. novembra zorganizovala Stredná odborná škola ako organizačná zložka Spojenej školy v Detve 3. ročník súťaže zručnosti „Talenty pre firmy“.

Poslaním súťaže bolo prispieť k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov v školách, ako aj rozvíjať tvorivé odborno-teoretické vedomosti budúcich absolventov v oblasti strojového obrábania kovov a elektrotechnike. Súťaž sme organizovali v spolupráci so zamestnávateľmi, ktorí pociťujú nedostatok absolventov v technických odboroch. Vzhľadom na pokles vyučovania technickej výchovy na základných školách sme chceli prispieť k rozvoj jemnej motoriky žiakov a podporiť zavádzanie polytechnickej výuky v rámci odborného vzdelávania. Konečný efektom akcie by malo byť zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o technické odbory. Súťaže sa zúčastnilo 11 trojčlenných družstiev zo základných škôl z okolia. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín a absolvovali poldruhahodinové riešenie úloh z elektrotechniky a strojárstva. V rámci elektrotechniky pracovali elektrotechnickom laboratóriu a ich hlavnými úlohami bola práca s elektronickými obvodmi, montáž súčiastok na plošné spoje. Svoje zapojenia museli odskúšať a overiť ich funkčnosť. Strojárska časť prebiehala v CNC učebni na počítačoch s nainštalovaným kresliacim a technologickým softvérom SolidWorks. Súťažiaci kreslili v programe súčiastky, ktoré zadala firma Schier Technik. Zakresľovali tak 2D ako aj 3D zobrazenie súčiastky a ich výsledok sa musel zhodovať so zadaným manuálom – tak rozmery, ako aj hmotnosť a použité materiály. Úspešnosť a presnosť výsledkov do veľkej miery odzrkadľovala záujmy a zameranie žiakov v ich súkromí a voľnom čase. Veľmi nápomocní im boli aj ich konzultanti – žiaci tretieho ročníka odborov mechanik nastavovač a mechanik elektrotechnik Spojenej školy. Medzi družstvami bola najúspešnejšia Základná škola Jána Drdoša Vígľaš pred Základnou školou J.J. Thurzu Detva, na treťom mieste skončila Základná škola s materskou školou Hriňová Krivec. Medzi jednotlivcami zvíťazil Jakub Mašlej, druhé miesto obsadil Martin Ľupták a tretie Michal Lukáč. Všetci účastníci dostali diplomy a upomienkové predmety školy. Na najlepších však čakali veľmi hodnotné ceny. Každý člen víťazného tímu dostal smartfón, členovia ďalších tímov USB 64 GB, powerbanky či slúchadlá. Všetci úspešní jednotlivci vyhrali meracie prístroje. Sme veľmi radi, že aj tretí ročník súťaže sa stretol s veľkým záujmom a že žiaci základných škôl prejavili talent a technickú zručnosť.