Workshop Iuventa

Druháci z Obchodnej akadémie absolvovali zaujímavý workshop s regionálnou zástupkyňou Iuventy Darinou Diošiovou. Workshop bol venovaný neformálnemu vzdelávaniu prostredníctvom rôznych iniciatív Európskej únie.

V prvej časti sa žiaci oboznámili s rôznymi programami Európskej únie pre mladých ako Európsky zbor solidarity, Eurodesk či DiscoverEU.

Európsky zbor solidarity poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo pracovať vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe.

Medzi aktivity patrí napr. dobrovoľnícka činnosť, stáže a pracovné miesta, kde môžu účastníci rozvíjať svoje osobné, vzdelávacie, sociálne, občianske a profesionálne zručnosti. Projekty v oblasti solidarity trvajú 2 mesiace až 12 mesiacov. Pripravuje a realizuje ich najmenej päť mladých ľudí, ktorí chcú dosiahnuť pozitívnu zmenu vo svojej miestnej komunite.

DiscoverEU je iniciatívou Európskej únie, ktorá ponúka príležitosť cestovať po Európe a učiť sa pomocou zážitkov. Mladí ľudia sa môžu prihlásiť počas dvoch kôl podávania prihlášok, ktoré sa konajú každý rok. Úspešným uchádzačom sa udelí cestovný poukaz, vďaka ktorému môžu cestovať zadarmo po EÚ.

EURODESK predstavuje európsku informačnú sieť, ktorá obsahuje praktické rady, návody, užitočné adresy a web linky pre tých, ktorí by chceli v zahraničí krátkodobo, resp. dlhodobo študovať, pracovať, bývať, absolvovať stáž, mládežnícku výmenu, dobrovoľnícky pobyt alebo len vycestovať do zahraničia na kratšie obdobie.

Venovali sa tiež Odporúčaniu CM/Rec(2015)3 Výboru ministrov členským štátom o práci s mládežou, ktoré definuje udržateľnosť európskej identity a základných hodnôt Rady Európy (ľudské práva, právny štát a demokracia).

Následne žiaci v skupinách identifikovali pozitíva a negatíva súčasnej mládeže, ktoré prezentovali a diskutovali.

Bola im tiež ponúknutá možnosť stať sa členmi tímu, ktorý by motivoval ďalších mladých ľudí a aktivizoval ich k práci pre svoj región.