Hodina deťom aj na našej školy

Žiaci prvého ročníka Obchodnej akadémie sa aj v tomto roku zapojili do pokladničkovej zbierky Hodina deťom. Podario sa im vyzbierať takmer 100 €.

Zbierka sa uskutočnila vo štvrtok 14. novembra sa v uliciach miest a obcí Slovenska a je zameraná na podporu jedinečných projektov pre deti a mladých ľudí na celom Slovensku.

Zmyslom zbierky je motivovať dobrovoľnícke tímy, ktoré každoročne a  za každého počasia prinášajú v deň zbierky k ľuďom žlté pokladničky a samozrejme štedrých darcov, ktorí do týchto pokladničiek prispievajú, lebo im nie je ľahostajný osud druhých a v neposlednom rade je o deťoch, ktoré potrebujú pomoc.

Hodina deťom podporuje 4 oblasti práce s deťmi a mladými ľuďmi:

Dieťa a jeho radosti:

Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji aj k práci v prospech iných.

Dieťa a jeho starosti:

Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú; projekty pomáhajúce deťom so zdravotným znevýhodnením, dlhodobo hospitalizovaným a so špeciálnymi potrebami.

Dieťa a jeho škola:

Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie

Dieťa a jeho komunita:

Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.