Obchodná verejná súťaž 16. 09. 2019

Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva, IČO: 37956205, správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, Banská Bystrica vyhlasuje týmto Obchodnú verejnú súťaž podľa §281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov v objekte Spojenej školy, Štúrova 1278, 96212 Detva a pozemku par. č. KN 5078/6 zapísané na LV č. 4164, k.ú. Detva, okres Detva, obec Detva.
VOS k 092019