Praktická časť maturitnej skúšky

Žiaci 4.OA triedy absolvovali druhú časť maturitných skúšok – praktickú časť odbornej zložky.

Žiaci si zvolili dve formy realizácie maturitnej skúšky. Maturitná skúška 29 žiakov Obchodnej akadémie pozostávala z riešenia súvislých príkladov. V prvej časti sa venovali účtovníctvu a ekonomickým cvičeniam. Podľa vylosovaného zadania riešili úlohy v programe Alfa (jednoduché účtovníctvo), Omega (podvojné účtovníctvo) ako aj úlohy z oblasti miezd a personalistiky v programe Olymp. Druhú časť praktickej skúšky tvorilo spracovanie informácií na počítači, administratíva a korešpondencia. Žiaci preukázali svoju rýchlosť v 10-minútovom odpise a štylistiku pri tvorbe osobných a obchodných písomností.

Ďalší 3 žiaci maturovali formou obhajoby vlastného projektu. Žiaci spracovali práce a následne prezentácie k témam ako marketing a propagácia, poistenie a daňová sústava.