Prednáška o šikane a kyberšikane

Žiaci prvého ročníka Strednej odbornej školy i Obchodnej akadémie absolvovali prednášku a workshop o ľudských právach.

Prednášku zabezpečila JUDr. Miroslava Novodomcová zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva z Banskej Bystrice. Prednáška sa venovala šikane a kyberšikane. Žiaci sa oboznámili s nástrahami internetu ako aj spôsobom, ako si chrániť svoje súkromie. Okrem prednášky mali žiaci možnosť vyskúšať si aj hry či modelové situácie.

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je nezávislá právnická osoba zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva a plní nezastupiteľné úlohy v oblasti základných práv a slobôd, vrátane práv dieťaťa a dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania.