Talenty pre firmy

Vo štvrtok 29. novembra zorganizovala Stredná odborná škola ako organizačná zložka Spojenej školy v Detve 2. ročník súťaže zručnosti „Talenty pre firmy“.

Poslaním súťaže bolo prispieť k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov v školách, ako aj rozvíjať tvorivé odborno-teoretické vedomosti budúcich absolventov v oblasti strojového obrábania kovov a elektrotechnike. Súťaž sme organizovali v spolupráci so zamestnávateľmi, ktorí pociťujú nedostatok absolventov v technických odboroch. Vzhľadom na pokles vyučovania technickej výchovy na základných školách sme chceli prispieť k rozvoj jemnej motoriky žiakov a podporiť zavádzanie polytechnickej výuky v rámci odborného vzdelávania. Konečný efektom akcie by malo byť zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o technické odbory. Súťaže sa zúčastnilo 10 trojčlenných družstiev zo základných škôl z okolia. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín a absolvovali poldruhahodinové riešenie úloh z elektrotechniky a strojárstva. V rámci elektrotechniky pracovali elektrotechnickom laboratóriu a ich hlavnými úlohami bola práca s elektronickými obvodmi, montáž súčiastok na plošné spoje. Svoje zapojenia museli odskúšať a overiť ich funkčnosť. Strojárska časť prebiehala v CNC učebni na počítačoch s nainštalovaným kresliacim a technologickým softvérom SolidWorks. Súťažiaci kreslili v programe súčiastky, ktoré zadala firma Schier Technik. Zakresľovali tak 2D ako aj 3D zobrazenie súčiastky a ich výsledok sa musel zhodovať so zadaným manuálom – tak rozmery, ako aj hmotnosť a použité materiály. Úspešnosť a presnosť výsledkov do veľkej miery odzrkadľovala záujmy a zameranie žiakov v ich súkromí a voľnom čase. Veľmi nápomocní im boli aj ich konzultanti – žiaci tretieho ročníka odborov mechanik nastavovač a mechanik elektrotechnik Spojenej školy. Medzi družstvami bola najúspešnejšia Základná škola s materskou školou Hriňová Krivec, druhé miesto obsadila Základná škola Jána Drdoša z Vígľaša, na treťom mieste skončila Základná škola Kriváň. Tieto školy uspeli aj v súťaži jednotlivcov. Zvíťazil Jakub Mašlej zo ZŠ Kriváň, druhé miesto obsadil Mário Púpava zo ZŠ Krivec a tretie Štefan Vilhan zo ZŠ Kriváň. Všetci účastníci dostali diplomy a upomienkové predmety školy. Na najlepších však čakali veľmi hodnotné ceny. Každý člen víťazného tímu dostal smartfón, všetci členovia druhého tímu USB 64 GB a „bronzoví“ slúchadlá. Všetci úspešní jednotlivci vyhrali meracie prístroje. Sme veľmi radi, že premiérový ročník súťaže sa stretol s veľkým záujmom a že žiaci základných škôl prejavili talent a technickú zručnosť.