Vybavenie školy

Na vyučovanie sa využívajú:

 • klasické školské triedy,
 • laboratóriá a odborné učebne,
 • pracoviská praktického vyučovania,
 • špecializované multimediálne učebne,
 • učebne aplikovanej informatiky.

Materiálno-technické vybavenie všetkých odborov spĺňa požiadavky štandardov vybavenia príslušných odborov. Bolo tiež predmetom pasportizácie, v rámci ktorej neboli zistené nezrovnalosti.

Na teoretickom vyučovaní sa využívajú nasledovné učebne:

 • klasické triedy
 • multimediálne učebne cudzích jazykov
 • odborná učebňa matematiky a fyziky
 • učebňa aplikovanej informatiky
 • učebňa technického kreslenia a programovania
 • laboratórium elektrotechniky a elektroniky
 • učebňa účtovníctva
 • učebňa administratívy a korešpondencie a cvičnej firmy

Na praktickom vyučovaní sa využívajú nasledovné pracoviská:

 • Pracovisko pre autoopravárov:
 • CNC – učebňa
 • Pracovisko pre elektrotechnikov:
 • Pracovisko základov spracovania kovov:
 • Frézarské pracovisko:
 • Sústružnícke pracovisko:
 • Zváračské pracovisko (zváračská škola):

Časť praktického vyučovania sa uskutočňuje na externých pracoviskách spolupracujúcich firiem.

Do tematických plánov odborov sú zakomponované odborné exkurzie v partnerských podnikoch a organizáciách.