Rozvojové projekty Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

ROZVOJOVÉ PROJEKTY PROPAGÁCIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY V NEDOSTATKOVÝCH ODBOROCH VZDELÁVANIA

Oblasťou podpory sú aktivity zamerané na:

  • propagáciu prvkov duálneho vzdelávania v odbornom vzdelávaní a príprave na stredných odborných školách v študijných a učebných odboroch v spolupráci so zamestnávateľmi, pre ktorých príslušná stredná odborná škola bude pripravovať svojich absolventov, a ktoré sú zároveň uvedené v Zozname študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce.
  • oboznámenie žiakov základných škôl, žiakov stredných škôl a ich rodičov s možnosťami ďalšieho uplatnenia sa na trhu práce po ukončení štúdia v systéme duálneho vzdelávania v odbornom vzdelávaní a príprave.

 

ROZVOJOVÉ PROJEKTY GRAFICKÝCH SYSTÉMOV V ODBORNOM VZDELÁVANÍ A PRÍPRAVE

Oblasťou podpory sú aktivity zamerané na:

  • identifikáciu konkrétnych požiadaviek trhu práce na kompetencie absolventov stredných odborných škôl v oblasti využívania grafických systémov,
  • zabezpečenie zodpovedajúceho softvéru,
  • organizačné zabezpečenie prípravy pedagogických zamestnancov,
  • tvorbu učebných pomôcok, učebných textov a metodických listov,
  • tvorbu počítačom podporovaných konkrétnych riešení odborných problémov v nadväznosti na požiadavky praxe.