Projekty Úradu vlády SR

Projekty v oblasti prevencie kriminality

Poskytovateľ: Úrad vlády pre prevenciu kriminality

Účel: Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality

Základný cieľ: Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.

Hlavným zámerom projektu je zrealizovať aktivity a spracovať výstupy, ktoré podporia prevenciu kriminality mládeže a zároveň nasmerujú mladých ľudí k  aktivitám, ktoré podporia ich zdravý tvorivý vývin a eliminujú tak nebezpečné vplyvy spoločnosti.

Mladí ľudia sú v súčasnosti veľmi ohrozovaní spoločnosťou a jej negatívnymi vplyvmi. Vyrastajú v spoločnosti počítačov, resp. ulice, rodičia na nich nemajú čas, vychovávajú ich tak kamaráti, ulica, televízne programy, či v tom lepšom prípade učitelia. Našim projektom by sme chceli pripraviť aktivity a hmotné výstupy, ktoré budú zamerané nielen na samotnú mládež, ale aj na ľudí, ktorí s ňou pracujú.

Zároveň chceme ponúknuť mladým ľuďom z našej školy aktivity, ktorými budú môcť prejaviť svoju aktivitu, ochotu a do väčšej miery sa zapojiť do života miestnej komunity.

Bližšie informácie na stránke projektu

 

Projekty v oblasti podpory rozvoja športu

Hlavný cieľ: zapojiť čo najväčší počet mládeže a obyvateľov mesta a regiónu do športovej činnosti

Čiastkové ciele:

  • uskutočniť osvetu a tým podporiť šport ako žiaduci druh zábavy
  • zlepšiť materiálno-technické podmienky športových aktivít v regióne
  • umožniť prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám všetkým žiakom, vrátane žiakov ako formy prevencie sociálno-patologických javov
  • zapojiť rómskych spoluobčanov do športových aktivít

 

Zakúpenie športového vybavenia za 3500 €.