Projekty neformálneho vzdelávania

Projekt „Tvorivosť spája – nemecká a slovenská mládež zažíva tradičné remeslá“

Program: Mládež v akcii – Mládežnícke výmeny

Doba realizácie: 03/2009 – 12/2009 (2 projekty)

Partner projektu: Internationaler Bund Bildungszentrum Jena, Nemecko

Charakteristika:

Zrealizovali sme dva spoločné projekty. V rámci prvého projektu sme pôsobili ako vysielajúca skupina a nemecká ako prijímajúca, v druhom projekte sme si úlohy vymenili. Oba projekty boli zamerané na rovnakú tematiku.

Program Mládež v akcii bol programom, ktorý Európska únia pripravila pre mladých ľudí. Jeho cieľom je podporiť pocit aktívneho európskeho občianstva, solidarity a tolerancie medzi mladými Európanmi a zahrnúť ich do tvarovania budúcnosti Únie.

Hlavným cieľom programu bolo:

  • podpora aktívneho občianstva mladých ľudí všeobecne, a najmä ich európskeho občianstva;
  • rozvíjanie solidarity a presadzovanie tolerancie medzi mladými ľuďmi, najmä na zvyšovanie sociálnej súdržnosti v európskej únii;
  • podpora vzájomného porozumenia medzi mladými ľuďmi v rôznych krajinách;
  • prispievanie k rozvoju kvality podporných systémov pre aktivity mládeže a schopností organizácií občianskej spoločnosti v oblasti mládeže;
  • presadzovanie európskej spolupráce v oblasti mládeže.

Na tieto projekty sme nadviazali v roku 2011 spoločným projektov Spojenej školy, Strednej odbornej školy obchodu, úžitkového umenia a dizajnu Plzeň a Stoyschule Jena, ktorý bol zameraný na dobrovoľníctvo.

Stránka projektu

 

Projekt „Townspeople and villagers – are we the same?“

Program: aces – Akadémia stredoeurópskych škôl

Doba realizácie: 09/2013 – 03/2014

Partner projektu: Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Nerudova 33, Plzeň

Charakteristika:

Vzdelávací program aces vznikol v roku 2006 z iniciatívy rakúskej Nadácie ERSTE. Koordinátormi programu, ktorý podporujú ministerstvá školstva všetkých 15 partnerských krajín, sú neziskové organizácie Interkulturelles Zentrum (Rakúsko) a Nadácia slovenskej sporiteľne.

Program aces – act local sa zameriava na školy ako na kľúčové inštitúcie, ktoré majú potenciál rozvíjať u mladých ľudí kultúru aktivizmu, dobrovoľníctva a spoločenskej angažovanosti priamo v ich regióne.

Zapojenie sa do konkrétnych projektov v rámci školy i mimo nej prehlbuje samotné vzdelávanie a robí ho pútavejším. Podporuje u mladých ľudí angažovanosť, rozvíja sociálne a občianske kompetencie, kritické myslenie a zručnosti, ktoré potrebujú k naštartovaniu spoločenských zmien vo svojich školách a komunitách.

Program aces – act local vytvára podporný mechanizmus pre miestne iniciatívy škôl v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Zapojené krajiny sú: Albánsko, Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Maďarsko, Kosovo (UNSCR 1244/99), Macedónsko, Moldavsko, Čierna Hora, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko.

Stránka projektu