Prehľad akcií školy

 • Besedy a workshopy v rámci neformálneho vzdelávania
 • Živé knižnice
 • Prednášky a besedy s poslancami Európskeho parlamentu, NRSR, regionálnej samosprávy, ministerstiev, veľvyslanectiev
 • Exkurzie: banky, cestovné kancelárie, strojárske firmy, exkurzie s tematikou cestovného ruchu
 • Autosalón
 • Veľtrh štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC
 • Prednáška zástupcov Úradu vlády SR o súťaži Roadshow
 • Privítanie prvákov KABU
 • Pečatenie triednej knihy
 • Stužková slávnosť
 • Burzy stredných škôl
 • Tvorivé dielne a workshopy s miestnymi remeselníkmi
 • Zbierka Hodina deťom
 • Zbierka Úsmev ako dar
 • Zbierka Týždeň modrého gombíka Unicef
 • Deň otvorených dverí
 • Vianočné posedenie a vianočné balíčky pre bývalých kolegov
 • Osobnosť školy
 • Mikuláš pre spolužiakov, obyvateľov domova dôchodcov, deti z nemocnice a domova sociálnych služieb
 • Zbierka pre deti z nemocnice
 • Workshopy so zahraničnými lektormi
 • Lyžiarsky výcvik
 • Plavecký výcvik
 • Deň otvorených dverí slovenských vysokých škôl
 • Návšteva Národnej rady SR
 • Návšteva Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu
 • Prednášky o EÚ pre žiakov základných škôl a hravé učenie v materskej škôlke
 • Haloween a vianočný punč
 • Aktivity žiackej školskej rady
 • Technické krúžky pre žiakov ZŠ
 • Početné besedy a prednášky s rôznou tematikou
 • Kultúrne a športové akcie za účelom protidrogovej prevencie
 • Vedenie školskej kroniky
 • Krúžková činnosť
 • Prezentácia školy  na miestnych a regionálnych podujatiach ako aj v miestnych a regionálnych médiách