Jazykové kurzy v zahraničí a certifikáty

Nadácia Tatrabanky vyhlasuje výzvy grantového programu Stredoškoláci. Cieľovou skupinou boli žiaci strednej školy s veľmi dobrým priemerom a aktívnym zapájaním sa do školských a mimoškolských aktivít. Žiaci získajú grant, ktorý pokrýva náklady na dvojtýždňový jazykový kurz, ubytovanie, dopravu a poistné.

Nadácie umožňujú žiakom požiadať o granty na jazykové pobyty alebo účasť na súťažiach v zahraničí.

Od roku 2013 sme pripravili projekty pre 10 žiakov, ktorí mohli stráviť dva týždne na jazykovom kurze v Chorvátsku, Poľsku, Nemecku, resp. Veľkej Británii.

Ciele projektu

 • zlepšenie komunikačných schopností
 • nadobudnutie novej slovnej zásoby pre bežnú komunikáciu v anglickom jazyku
 • nadobudnutie novej slovnej zásoby v obchodnej angličtine
 • zvýšenie sebavedomia pri komunikácii s cudzincami
 • zlepšenie základných zručností v cudzom jazyku – písanie, porozumenie medzinárodné skúsenosti
 • uplatní sa metodika CLIL (ktorú používa aj naša škola): nepriame osvojovanie si cudzieho jazyka je efektívnejšie a má trvalejší účinok ako priame učenie sa cudzieho jazyka, učia sa jazyk počas zmysluplnej komunikácie, neučíme sa jazyk „umelo“
 • podporiť rozvoj samostatnosti, cieľavedomosti, precíznosti pri riešení úloh
 • možnosť spoznať novú krajinu, kultúru, ľudí a ich mentalitu, lepšie pochopiť kultúrne rozdiely medzi krajinami, vedia sa prispôsobiť a rešpektovať cudzie zvyklosti
 • možnosť začleniť sa do pracovných kolektívov, naučiť sa tímovej práci
 • rešpektovať práva, povinnosti a zodpovednosti
 • možnosť konfrontovať organizáciu práce v tuzemských a zahraničných organizáciách.

 

Príprava na jazykový certifikát ESOL

Dvanásť žiakov Obchodnej akadémie sa v jazykovej škole SPEAK zúčastnilo testovania na medzinárodný certifikát z angličtiny Cambridge ESOL, tzv. Cambridgeské skúšky zo všeobecnej, obchodnej a profesionálnej angličtiny, ktoré sú najrozšírenejšími jazykovými skúškami, uznávanými širokým spektrom vzdelávacích inštitúcií, organizácií, zamestnávateľov i imigračných úradov po celom svete.

Naši žiaci absolvovali skúšku PET (First Preliminary English Test). PET je certifikát určený pre ľudí, ktorí dokážu používať angličtinu na stredne pokročilej úrovni. Zahŕňa všetky štyri jazykové zručnosti – čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie. PET certifikát odráža použitie jazyka v reálnom živote. Je uznávaný mnohými zamestnávateľmi ako doklad o schopnosti používania angličtiny v kancelárskych, sekretárskych a manažérskych pozíciách. Taktiež je široko uznávaný v cestovnom ruchu, maloobchode, stavebníctve, v spracovateľskom priemysle a v strojárstve. Na PET certifikát môže ísť ten uchádzač, ktorý nemá problémy s čítaním učebníc alebo článkov v anglickom jazyku, dokáže písať listy na rôzne témy a pri komunikácii používa slovník. Každý rok získa Cambridge ESOL certifikát viac ako dva milióny ľudí v mnohých krajinách sveta, a rozšíria si tak svoju kvalifikáciu i svoje študijné a pracovné možnosti.