Hospodársky týždeň

Hospodársky týždeň sme v školskom roku 2016/2017 zaradili do školského vzdelávacieho programu a hneď jeho premiéra ukázala, že išlo o veľmi dobrú voľbu. Žiaci aj tentokrát celý týždeň viedli svoje fiktívne firmy, pre ktoré si sami stanovili obchodné meno, vytvorili logo, produkt či slogan. Venovali sa tiež problematike filozofie firmy, podnikovej kultúry, sociálnej politike a etickému kódexu. Dôležitou súčasťou bola personalistika, v rámci ktorej si žiaci pripravili vlastné životopisy, motivačné listy a simulovali prijímacie pohovory. Asi najzaujímavejšou a najnapínavejšou časťou bol marketing a spracovanie reklamnej kampane podniku. Žiaci mohli naplno popustiť uzdy svojej fantázie a prezentovať vlastné nápady. O to cennejšie, že viaceré budú použité aj v reálnej kampani firmy, pre ktorú kampaň pripravovali. Záver hospodárskeho týždňa patril financovaniu podniku, prehľadu jeho povinností a spracovaniu finančného plánu. Vyvrcholením bolo zasadnutie valného zhromaždenia súperiacich firiem, na ktorých rozhodovali o použití výsledku hospodárenia.

Hospodársky týždeň umožnil žiakom integrovať doterajšie vedomosti a zručnosti nadobudnuté v ekonomických predmetoch, no hlavne podporil ich kreativitu, podnikavosť a súťaživosť. Praktickú časť aktivity podčiarkla prítomnosť viacerých hostí z praxe ako riaditeľa reklamnej agentúry, agentky personálnej agentúry, ekonomického manažéra, vedúcej pobočky banky či zástupkyne ÚPSVaR. Zároveň žiaci absolvovali aj exkurzie do konkrétnych podnikov, kde mohli analyzovať výhody a nevýhody podnikania.