Európsky sociálny fond (ESF)

ESF je hlavným európskym nástrojom na podporu zamestnanosti a sociálneho začlenenia. Jeho cieľom je pomáhať ľuďom získať prácu (alebo lepšiu prácu), začleňovať znevýhodnených ľudí do spoločnosti a zabezpečovať spravodlivejšie životné príležitosti pre všetkých.

Financovanie a ciele na obdobie rokov 2014 – 2020

V tomto období ESF poskytne približne €80 miliárd EUR (v bežných cenách), ktorých cieľom je:

  • zabezpečiť odbornú prípravu ľudí a pomoc pri ich opätovnom zamestnaní;
  • podporiť sociálne začlenenie;
  • zlepšiť úroveň vzdelávania a odbornej prípravy;
  • zlepšiť kvalitu verejných služieb vo vašej krajine.

Škola realizovala tieto projekty financované v rámci ESF: