Európsky sociálny fond (ESF)

ESF je hlavným európskym nástrojom na podporu zamestnanosti a sociálneho začlenenia. Jeho cieľom je pomáhať ľuďom získať prácu (alebo lepšiu prácu), začleňovať znevýhodnených ľudí do spoločnosti a zabezpečovať spravodlivejšie životné príležitosti pre všetkých.

Financovanie a ciele na obdobie rokov 2014 – 2020

V tomto období ESF poskytne približne €80 miliárd EUR (v bežných cenách), ktorých cieľom je:

  • zabezpečiť odbornú prípravu ľudí a pomoc pri ich opätovnom zamestnaní;
  • podporiť sociálne začlenenie;
  • zlepšiť úroveň vzdelávania a odbornej prípravy;
  • zlepšiť kvalitu verejných služieb vo vašej krajine.

Škola realizovala tieto projekty financované v rámci ESF:

  • Vzdelávací program „Medzinárodný počítačový certifikát ECDL – cesta k flexibilnej pracovnej sile a zároveň druhá šanca na trhu práce“
  • Progresívne technológie v strojárstve
  • Inovácia vyučovania prostredníctvom e-portálu
  • Vychovávame moderných strojárov a využívame e-learning
  • Modernizácia vzdelávania a priblíženie jeho obsahu potrebám praxe