Výzva na predloženie cenových ponúk

Výzva  na predloženie cenovej ponuky

v rámci projektu „Vzdelávanie a udržateľný rozvoj regiónu“ v rámci Výzvy SRIN č. 6/2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu inovatívnych projektov v Slovenskej republike, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

 • Verejný obstarávateľ: Spojená škola
 • Sídlo organizácie:       Štúrova 848, 962 12 Detva
 • IČO:                            37956205
 • Štatutárny zástupca:   Ing. Ján Melich, riaditeľ
 • kontaktná osoba:         Ing. Valéria Čiamporová
 • tel.:                              045/54 55 773
 • e-mail:                         vciamporova@sssdetva.edu.sk

Názov zákazky:         Obstaranie zariadenia robotizovaného pracoviska

Druh zákazky:          Zákazka na dodanie tovaru

 Opis predmetu zákazky:

 • Predmetom zákazky je dodanie nasledovného druhu tovaru
 • Kolaboratívny robot – robotické rameno
 • Kolaboratívny robot – riadiaci program
 • Kolaboratívny robot – riadiaca jednotka
 • Kolaboratívny robot – ovládací tablet
 • Kolaboratívny robot – priemyselný nástavec
 • Učebná pomôcka – školská sada robota
 • Učebná pomôcka – rozširujúca sada robota
 • Učebná pomôcka – pásový dopravník k robotu
 • Učebná pomôcka – lineárna vodiaca koľajnica k robotu
 • Učebná pomôcka – súprava pre umelú inteligenciu k robotu
 • Učebná pomôcka – priemyselná kamera k robotu
 • Učebná pomôcka – príslušenstvo k priemyselnej kamere/vizuálna sada
 • Materiálne zabezpečenie workshopov – spotrebný materiál

 Opis a technická špecifikácia zákazky je uvedená v samostatnej prílohe

Cenu uvádzajte vrátane dopravy, montáže a zaškolenia

Termín predloženia cenovej ponuky:  je do 24. 01. 2022 do 15:00 hod. na e-mail: vciamporova@sssdetva.edu.sk

Pokyny na zostavenie ponuky:

Ponuku je potrebné predložiť elektronicky – formou e-mailovej komunikácie. Ponuku je možné predložiť najneskôr do uplynutia stanovenej lehoty v slovenskom jazyku a v mene EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Uchádzač rovnako uvedie, či je platca DPH alebo nie.