Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 smernice č. 002/2018/ODDFIVO

 

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa.

Názov:                        Spojená škola

Sídlo:                           Štúrova 848,  962 12  Detva

IČO:                            37956205

Zastúpený:                  Ing. Ján Melich

Kontaktná osoba:       Ing. Ján Melich, riaditel@sssdetva.edu.sk

 

 1. Názov predmetu zákazky: „Oprava podlahy telocvične Spojenej školy v Detve“

 

 1. Druh zákazky: Oprava podlahy telocvične Spojenej školy v Detve. Zákazka na poskytnutie služieb. Zákazka s nízkou hodnotou.

 

 1. Miesto dodania predmetu zákazky: Spojená škola, Štúrova 851, Detva

 

 1. Termín dodania predmetu zákazky: november – december 2021

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky: 49 521,89eur bez DPH

 

 1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi:  e-mailom           

 

 1. Mena a ceny uvádzané v ponuke: v EUR

 

 1. Stručný opis predmetu zákazky: Oprava podlahy v telocvični Spojenej školy

 

 1. Rozdelenie zákazky na časti: NIE

 

 1. Podmienky účasti a doklady a dokumenty na preukázanie ich splnenia: cenová ponuka, návrh zmluvy

 

 1. Podrobný opis predmetu zákazky a doklady a dokumenty na preukázanie splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky: Demontáž parkiet a roštu, materiál roštu, montáž roštu, montáž parkiet, pružné podložky, brúsenie parkiet vrátane brusiva, Lakovanie základným lakom, lakovanie vrchným lakom, vrchný protišmykový lak, maľovanie čiar na volejbal, tenis, basketbal, 3xbadbinton, florbalové bránkoviská, hádzanárske oblúky, Likvidácia odpadu.

 

 1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH na kompletný predmet zákazky. Spôsob vyhodnotenia kritéria: ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou (zmluvnou) cenou v EUR vrátane DPH na kompletný predmet zákazky bude pre verejného obstarávateľa najvýhodnejšia ponuka.

 

 1. Obsah ponuky:

 

 • Vyplnená príloha č. 1 rozpočet s výkazom výmer. Uchádzačom navrhovaná celková zmluvná cena za predmet obstarávania bude vyjadrená položkovite, ale aj celkovo v EUR s DPH. Celková cena je súčtom všetkých položiek cenovej ponuky.

 

 1. Spôsob predloženia ponuky:

Ponuky je potrebné doručiť e-mailom na adresu uvedenú v hlavičke výzvy.

 

 1. Lehota na predkladanie ponúk:

21.10.2021

 

Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené.

Ponuka vrátane dokladov a dokumentov musí byť predložená v štátnom jazyku.

 

 1. Lehota a spôsob oznámenia o výsledku postupu zadávania zákazky uchádzačom:

Otváranie ponúk a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na Spojenej škole v Detve.

Oznámenie o výsledku zákazky bude oznámené uchádzačom e-mailom.

 

 1. Ďalšie (doplňujúce) informácie:

Výsledkom súťaže bude Zmluva o dielo uzatvorená medzi objednávateľom a úspešným uchádzačom. Obchodné podmienky budú prerokované s úspešným uchádzačom.

Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom ich podpisu štatutármi oboch zmluvných strán.

V prípade, ak návrh Zmluvy o dielo vypracovaný uchádzačom v ponuke uchádzača nebude v súlade s príslušnými požiadavkami verejného obstarávateľa, uvedenými v týchto súťažných podkladoch, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo takýto návrh Zmluvy o dielo neprijať.

Zmluvu o dielo je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán, formou písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

 

 1. Prílohy:

Príloha č.1 naceniť výkaz výmer

Vyzva

Rozpočet