Výsledky volieb do Rady školy

Dňa 04. 10. 2021 sa konalo plenárne zasadnutie Rady rodičov, ktorého úlohou, okrem iného, bolo zvoliť troch zástupcov rodičov žiakov do Rady školy.

Voľby otvoril Ing. Ján Melich, riaditeľ školy. Prítomných oboznámil s programom, dôvodom konania volieb a so spôsobom volieb. Nakoľko Rada rodičov nebola uznášaniaschopná, konalo sa hneď druhé kolo volieb.

Volebná komisia pracovala v zložení:

1.Jana Hanusková (2.OA)

2. Katarína Chlebničanová (4.OA)

3. Zuzana Petrincová (1.B)

Do Rady školy boli zvolení:

1. Milan Ďurica (SOŠ 1.B) – 48 hlasov

2. Monika Šufliarská (1. OA) – 38 hlasov

3. Ivana Unterfrancová (2. OA) – 29 hlasov

Zvoleným rodičom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v práci.