Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky do prvého ročníka študijných odborov

6317 M obchodná akadémia

2411 K  mechanik nastavovač

2697 K mechanik elektrotechnik

2679 K mechanik mechatronik

 

sa uskutočnia v Spojenej škole v Detve v dňoch:

3. mája 2021 (1. termín)

10. mája 2021 (2. termín)

 

Časový harmonogram:

8.00 h –               príchod žiakov do  školy

8.30 – 9.30 h   –   test z matematiky

9.30 – 9.45 h   –   prestávka

9.45 – 10.45 h     –     test zo slovenského jazyka a literatúry

 

Žiak si musí doniesť na prijímacie skúšky vlastné písacie a rysovacie potreby.

Žiakom sa povoľuje pri skúške používať rysovacie potreby (trojuholník, uhlomer, kružidlo). Nepovoľuje sa používať kalkulátory. Je zakázané priniesť do budovy školy mobilné telefóny. Rodičom počas prijímacích skúšok je do budovy školy vstup zakázaný. Výsledky budú vyvesené na budove školy a na internetovej stránke v popoludňajších hodinách.

Žiak je povinný preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo má výnimky z preukázania sa negatívnym výsledkom testu (napríklad v prípade prekonania ochorenia, zdravotnej kontraindikácie, očkovania či v iných prípadoch, ktoré bližšie špecifikuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva).

V prípade, že sa žiak pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 8.00 hodiny.

Zákonný zástupca žiaka doručí našej škole podpísané potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium od zverejnenia celkových výsledkov prijímacieho konania do 25. mája 2021. Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém Edupage, odoslaním naskenovaného tlačiva na e-mail: sekretariat@sssdetva.edu.sk, poštou na adresu: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12  Detva alebo do elektronickej schránky strednej školy.

Potvrdenie_zápis