Prieskum trhu – stavebný dozor

V mene Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva, IČO: 37956205  si Vás dovoľujeme požiadať o vypracovanie a zaslanie cenovej ponuky na stanovenie Predpokladanej hodnoty zákazky.

Na predmet zákazky: „Stavebný dozor“

Oslovenie

Prílohy:

Priloha 7_Výzva na predloženie ponuky (ZsNH)

Príloha A._Čestné vyhlásenie

Priloha c. 3 SP projektova dokumentacia

Príloha č.2_Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Priloha_c_3_Mandátna zmluva

4 Oceneny vykaz vymer

5 Oceneny vykaz vymer