Obchodná verejná súťaž 27.10.2020

Spojená škola, Štúrova 848,  962 12  Detva, IČO: 37956205, správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, Banská Bystrica vyhlasuje týmto Obchodnú verejnú súťaž podľa §281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov v objekte Spojenej školy, Štúrova 1278 a č. 848,  962 12  Detva a pozemku par. č. KN 5078/6 zapísané na LV č. 4164, k.ú. Detva, okres Detva, obec Detva.