Informácie COVID 19

AKTUÁLNE NARIADENIA A FORMULÁRE

Usmernenie RÚVZ v B. Bystrici zo17.9.2020

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

Vyhlásenie zamestnanca

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy Čestné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá Písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • V prípade, že žiak neprešiel ranným filtrom a jeho neprítomnosť trvá menej ako 3 dni, po upravení zdravotného stavu prichádza dieťa do školy a pri nástupe predkladá Prehlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom.
 • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.
 • Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

 

ŽIAK

 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.
 • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 • Dezinfikuje si ruky pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom.
 • Podrobuje sa rannému filtru (meraniu teploty).
 • Do budovy nevstupuje bez dezinfekcie a merania teploty.
 • Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.
 • Umýva si ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
 • Ostáva počas prestávky vo vlastnej triede.
 • Stredná škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.

 

ORGANIZÁCIA VÝCHOVNO – VZDELÁVACIEHO PROCESU

 • Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.
 • Prebieha riadne praktické vyučovanie podľa školského vzdelávacieho programu podľa platných opatrení ÚVZ.
 • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa) sa do 20.9. nevyužívajú.

 

PRI PODOZRENÍ NA OCHORENIE

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

 

Žiaka môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušné RUVZ alebo spádový všeobecný lekár. V prípade, že:

 • mieste príslušný RUVZ oznámi škole podozrenie výskytu ochorenia u žiaka alebo pracovníka školy:
  • škola postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RUVZ,
 • zákonný zástupca alebo zamestnanec oznámi po indikácií všeobecným lekárom škole, že je u jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade zamestnanca) podozrenie na ochorenie COVID-19:
  • v prípade ak RUVZ neskontaktuje školu do 48 hodín, škola kontaktuje miestne príslušné RUVZ a informuje o podozrení u žiaka / pracovníka,
  • škola následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RUVZ.
 • Podozrivý žiak nenavštevuje školu a škola do usmernenia príslušným RUVZ, alebo výsledkov jeho RT-PCR testu preruší školskú dochádzku úzkym kontaktom1 žiaka (napr. spolužiaci v triede).

 

RANNÝ FILTER:

 • Dieťa, ktorému nebolo umožnené vstúpiť do budovy školy z dôvodu vyššej telesnej teploty ako 37,2 st. C (aj po troch meraniach ), alebo bolo umiestnené v izolačnej miestnosti bezodkladne si nasadí rúšku, je izolované v izolačnej miestnosti školy, škola bezodkladne kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý dieťa bezodkladne vyzdvihne.
 • V daný deň odchádza do domáceho ošetrenia.
 • V žiadnom prípade nie je odoslaný na vyšetrenie k všeobecnému lekárovi pre deti a dorast.
 • Rodič doma postupuje štandardne.
 • Ak dieťa počas dňa v domácom prostredí nevykazuje iné známky ochorenia (nielen príznaky Covid-19, ale aj iné príznaky), telesná teplota klesla, nie je potrebná ďalšia izolácia a dieťa môže ísť na druhý deň opäť do školy, kde sa štandardne ráno opäť vykoná meranie telesnej teploty pri vstupe do budovy školy.
 • Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov.
 • Ak neprítomnosť dieťaťa v škole trvá 3 dni a menej, po upravení zdravotného stavu prichádza dieťa do školy a pri nástupe predkladá Prehlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. (Vzhľadom na ľahké ťažkosti lekára nepotreboval, nie je potrebné Potvrdenie o chorobe podpísané lekárom.)
 • Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, mailom, alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov.
 • Ak dieťa nepríde do školy 3 po sebe nasledujúce dni, príde 4. deň, rodič predkladá pri nástupe len Prehlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. Pri minimálnych príznakoch počas troch dní, nie je vždy potrebná návšteva lekára, mierne príznaky ustúpia spontánne a nie je potrebný zásah lekára.
 • Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 po sebe nasledujúce dni a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.