Obchodná verejná súťaž 23.06.2020

Spojená škola, Štúrova 848, 962 12  Detva, IČO: 37956205, správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, Banská Bystrica vyhlasuje týmto Obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov v objekte Spojenej školy, Štúrova 1278, 962 12 Detva a pozemku par. č. KN 5078/6 zapísané na LV č. 4164, k.ú. Detva, okres Detva, obec Detva.

VOS k 062020