Kritériá prijímacieho konania 2020/2021- NOVÉ INFORMÁCIE

Spojená škola Detva zverejňuje dodatok ku kritériám prijímacieho konania:

Bod 1.2 Profilové predmety

V prípade, že niektorý z profilových predmetov nebude súčasťou vysvedčenia 8. alebo 9. ročníka min. u jednej základnej školy, nebude tento predmet zarátaný do výsledného súčtu bodov za prijímacie konanie ani u jedného žiaka uchádzajúceho sa o štúdium.

Znamená to, že do súčtu bodov budú započítané len predmety, ktoré boli súčasťou 8. a 9. ročníka všetkých základných škôl, z ktorých nám budú doručené prihlášky.

 

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na internetovej stránke školy www.ssdetva.proxia.sk a na vstupných dverách budovy školy dňa 20. 05. 2020.

Zákonný zástupca maloletého uchádzača OBRATOM, najneskôr do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1., ktorú nájdete TU.

Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu sekretariat@sssdetva.edu.sk, alebo poštou na adresu strednej školy Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Riaditeľ Spojenej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

Odvolanie proti neprijatiu podáva zákonný zástupca riaditeľovi školy OBRATOM, najneskôr do 5 dní mailom na adresu sekretariat@sssdetva.edu.sk, lebo poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

V PRÍPADE UVOĽNENIA MIESTA VÁS BUDEME INFORMOVAŤ PROSTREDNÍCTVOM EDUPAGE, MAILOM ALEBO TELEFONICKY. ODPORÚČAME SLEDOVAŤ STRÁNKU WWW.SSDETVA.PROXIA.SK, NA KTOREJ BUDEME PRIEBEŽNE AKTUALIZOVAŤ ZOZNAM PRIJATÝCH ŽIAKOV.

Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.

Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole vyplnené záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1. na tomto odkaze. Odvolanie proti neprijatiu podáva zákonný zástupca riaditeľovi Spojenej školy, Štúrova 848, 962 12 Detva.

V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na vedenie školy mailom: sekretariat@sssdetva.edu.sk, vciamporova@sssdetva.edu.sk

alebo telefonicky: 045/54 55 773

Kritériá prijímacieho konania

Obchodna_akademia

Stredna_odborna_skola