Tematické okruhy na ústnu časť MS – slovenský jazyk a literatúra

GRAMATIKA

 1. Charakterizujte výkladový slohový postup. Definujte výklad ako slohový útvar. Definujte pojmy citát, parafráza a bibliografický odkaz.
 2. Definujte pojmy štylistika, jazykový štýl, objektívne a subjektívne štýlotvorné činitele, slohový postup, slohový útvar, slohový žáner.
 3. Charakterizujte opisný slohový postup (druhy opisu). Definujte pojem charakteristika (druhy charakteristiky).
 4. Charakterizujte morfológiu ako jazykovednú disciplínu, definujte ohybné slovné druhy a povedzte, aké gramatické kategórie sa pri nich určujú.
 5. Charakterizujte indoeurópsky prajazyk. Rozdeľte indoeurópske jazyky (príklady). Ktorý jazyk sa stal predchodcom slovanských jazykov. Rozdeľte slovanské jazyky (príklady).
 6. Definujte pojem veta, vetosled a slovosled. Rozdelenie viet podľa modálnosti/obsahu, zloženia, členitosti a charakterizujte ich.
 7. Charakterizujte rečnícky štýl.
 8. Urobte prehľadný výklad o vývine spisovnej slovenčiny. Podrobnejšie kodifikácia – A. Bernoláka, Ľ. Štúra a M. Hattalu.
 9. Charakterizujte proces učenia a definujte faktory ovplyvňujúce učenie. Definujte pojem informácia. Charakterizujte zdroje informácií a spôsoby ich spracovania.
 10. Vymenujte a vysvetlite slovotvorné postupy, prostredníctvom ktorých sa v slovenčine obohacuje slovná zásoba.
 11. Charakterizujte interview ako slohový útvar, zaraďte ho do slohového postupu a jazykového štýlu.
 12. Charakterizujte diskusný príspevok. Povedzte, aký cieľ a kompozíciu má diskusný príspevok. Uveďte, ktoré slohové postupy uplatňujeme v diskusnom príspevku.
 13. Charakterizujte žiadosť a motivačný list. Zaraďte ich do jazykového štýlu. Charakterizujte štruktúru žiadosti a motivačného listu.
 14. Charakterizujte hovorový štýl.
 15. Definujte pojem slovník. Vymenujte druhy jazykovedných slovníkov (charakterizujte).
 16. Urobte výklad o textovej (nadvetnej) syntaxi. Vysvetlite, čo znamená členenie textu a odstupňovanie textu.
 17. Charakterizujte administratívny štýl.
 18. Definujte pojmy syntax, syntagma. Charakterizujte druhy skladov. Vymenujte hlavné a vedľajšie vetné členy.
 19. Vysvetlite podstatu umeleckého jazykového štýlu.
 20. Definujte slovo a vysvetlite jeho funkciu. Analyzujte slovnú zásobu a jej členenie.
 21. Charakterizujte publicistický štýl.
 22. Zaraďte súkromný list k jazykovému štýlu. Vysvetlite rozdiel medzi písanými žánrami súkromného a administratívneho styku.
 23. Charakterizujte úvahu ako slohový útvar.
 24. Charakterizujte rozprávací slohový postup. Uveďte druhy rozprávania a kompozičné princípy, ktoré v ňom môžete uplatniť. Vysvetlite kompozíciu umeleckého rozprávania
 25. Charakterizujte neohybné slovné druhy. Zdôvodnite, prečo ich voláme neohybné.
 26. Charakterizujte náučný štýl.
 27. Charakterizujte komunikáciu a druhy komunikácie. Vysvetlite komunikačný reťazec.
 28. Definujte pojmy fonetika a fonológia. Vysvetlite systém slovenských hlások. Zdôvodnite princípy znelostnej asimilácie.
 29. Vysvetlite pojmy ortoepia, ortografia a charakterizujte prozodické vlastnosti reči. Vysvetlite pravidlo o rytmickom krátení.
 30. Charakterizujte štruktúrovaný životopis, úradný životopis a beletrizovaný životopis. Zaraďte ich do jazykových štýlov. Charakterizujte štruktúru životopisu.

 

LITERATÚRA

 1. Charakterizujte funkciu rozprávača v literárnom texte. Vymenujte a charakterizujte typy rozprávačov.
 2. G. Tajovský – Maco Mlieč, J. D. Salinger – Kto chytá v žite
 3. Vysvetlite podstatu voľného verša. Charakterizujte pluralitu básnických smerov medzivojnového obdobia v slovenskej poézii.
 4. B. Lukáč – Paradoxon, R. Dilong – Za múrom kláštora, R. Fabry – Uťaté ruky, J. Smrek – Cválajúce dni
 5. Charakterizujte znaky stredovekej a staroslovienskej literatúry. Definujte pojmy legenda a hymnus. Zhodnoťte, aký vplyv mala byzantská misia na život Slovanov.

Konštantín – Proglas, Kliment – Život Konštantína        

 1. Charakterizujte román a jeho znaky, vymenujte druhy románov. Vysvetlite rozdiel medzi spoločenským a psychologickým románom.
 2. C. Hronský – Jozef Mak, M. Kukučín – Dom v stráni
 3. Vysvetlite podstatu veselohry a komédie, charakterizujte ich hrdinu a jazyk. Priblížte obdobie zrodu slovenskej divadelnej veselohry.
 4. Palárik – Zmierenie …, Molier – Lakomec
 5. Charakterizujte literárne obdobie, v ktorom autori nielen napodobňovali antické diela, ale aj postupne zobrazovali prirodzený radostný vzťah človeka k pozemskému životu.
 6. Shakespeare – Hamlet, F. Petrarca – Sonety pre Lauru
 7. Charakterizujte svetovú literatúru po r. 1945. Priblížte tvorbu existencializmu, beat generation, neorealizmu, magického realizmu.
 8. Kerouac – Na ceste, A. Moravia – Rimanka, G. G. Marqueze – Sto rokov samoty, J. P. Sartre – Múr
 9. Charakterizujte epos ako najstarší žáner veršovanej epiky. Interpretujte kompozíciu eposu. Stručne priblížte literárne obdobie, z ktorého pochádzajú najstaršie eposy.

Epos o Gilgamešovi, Homér – Iliada

 1. Definujte časomerný prozodický systém a demonštrujte ho. Charakterizujte obdobie, v ktorom sa tento systém v slovenskej literatúre uplatňoval.
 2. Hollý – Svatopluk, J. Kollár – Slavy dcera
 3. Definujte pojmy sonet, symbol, alegória a protiklad. Povedzte štruktúru sonetu. Priblížte literárne obdobie, v ktorom sa používali symboly.
 4. Petrarca – Sonety pre Lauru, P. O. Hviezdoslav – Krvavé sonety, I. Krasko – Zmráka sa, S. H. Vajanský – Slovenčina
 5. Charakterizujte absurdnú drámu a jej znaky.
 6. Becket – Čakanie na Godota, M. Lasica a J. Satinský – Soirée
 7. Definujte pojem lyrika a charakterizujte jej znaky. Povedzte základné rozdiely medzi ľúbostnou, spoločenskou, didakticko-reflexívnou a duchovnou lyrikou.
 8. Sládkovič – Marína, I. Krasko – Jehovah, H. Gavlovič – Velmi je hlúpy, kdo vlast svou tupí, J. Silan – Rebrík do neba
 9. Charakterizujte pojmy epická poézia (lyrickoepická) a balada.
 10. O. Hviezdoslav – Hájnikova žena, J. Kráľ – Zakliata panna vo Váhu a divný Janko
 11. Definujte fantastickú literatúru. Definujte pojmy utópia, sci-fi prózu a fantasy. Uveďte spoločné a rozdielne znaky rozprávky a fantastickej literatúry.
 12. Orwell – 1984, K. Čapek – Válka s Mloky, J. Rowlingová – Harry Potter,
 13. Definujte sylabický prozodický systém a demonštrujte ho na vybranej ukážke. Charakterizujte obdobie slovenskej romantickej literatúry.
 14. Botto – Smrť Jánošíkova, S. Chalupka – Mor ho!
 15. Definujte detektívny román, vymenujte jeho znaky. Popíšte najčastejší model kompozičného usporiadania detektívky. Charakterizujte vnútorný monológ.
 16. Christie – Vraždy podľa abecedy, F. M. Dostojevskij – Zločin a trest
 17. Charakterizujte tragickú drámu a jej hrdinu. Vysvetlite pojem katarzia.

Sofokles – Antigona, I. Stodola – Bačova žena

 1. Vysvetlite pojem totalita. Charakterizujte znaky socialistického realizmu a uveďte spôsoby literárneho odporu voči nemu.
 2. Mňačko – Ako chutí moc, P. Jilemnický – O dvoch bratoch, z ktorých prvý druhého vôbec nepoznal
 3. Definujte pojem dráma. Charakterizujte vonkajšiu a vnútornú kompozíciu divadelnej hry. Definujte pojmy jednoaktovka, inscenácia, monológ, dialóg, replika, autorská poznámka, herec, režisér a dramaturg.
 4. G. Tajovský – Statky-zmätky, W. Shakespeare – Rómeo a Júlia
 5. Definujte poviedku a charakterizuj obdobie, v ktorom bola poviedka dominantným žánrom.
 6. Kukučín – Keď báčik z Chochoľova umrie, J. G. Tajovský – Mamka Pôstková
 7. Prezentujte ucelený pohľad na život a dielo Ľudovíta Štúra.
 8. Charakterizujte obdobie po 2. svetovej vojne a spôsoby spracovania reality v slovenskej literatúre (obraz 2. svetovej vojny, SNP a židovská tematika).
 9. Jašík – Námestie svätej Alžbety, A. Bednár – Sklený vrch, I. Bukovčan – Kým kohút nezaspieva
 10. Charakterizujte novelu a chronologický kompozičný postup.
 11. S. Timrava – Ťapákovci, F. Švantner – Malka
 12. Definujte pojem stratená generácia. Vysvetlite stvárnenie 1. svetovej vojny v medzivojnovej svetovej próze. Rollad – Peter a Lucia, E. M. Remarque – Na západe nič nové
 13. Charakterizujte prózu naturizmu. Vysvetlite princíp reťazového kompozičného postupu.
 14. Chrobák – Drak sa vracia, M. Figuli – Tri gaštanové kone
 15. Vysvetlite podstatu a postavenie ženy v literatúre. Analyzujte 2 ľubovoľné literárne diela , v ktorých podľa vás vystupuje výrazná ženská postava.
 16. M. Tolstoj – Anna Kareninová, A. Bednár – Kolíska, B. S. Timrava – Ťapákovci
 17. Vysvetlite pojmy avantgarda, pásmo,  automatický text. Analyzujte tvorbu avantgardných autorov a stručne charakterizujte avantgardný smer, do ktorého patria.
 18. Appolinaire – Pásmo, V. Nezval – Abeceda, T. Tzara. A. Breton – Za krásneho prísvitu
 19. Analyzujte diela ľubovoľných autorov z regiónu, v ktorom žijeme. Charakterizujte, akými prvkami typickými pre váš región, sa autori pri svojej tvorbe inšpirovali.
 20. Sládkovič – Detvan, B. S. Timrava – Ťapákovci, J. C. Hronský – Jozef Mak + detská literatúra
 21. Charakterizujte ľudovú slovesnosť, jej vývin, jednotlivé žánre.
 22. Definujte pojmy umenie, literatúra a literárna veda. Charakterizujte druhy literatúry. Vysvetlite rozdiely medzi lyrikou a epikou, charakterizujte ich žánre.
 23. Válek – Jablko, P. Jaroš – Tisícročná včela, S. Štepka – Jááánošík