Tematické okruhy na ústnu časť MS – anglický jazyk B1

 1. RODINA
 • Porozprávať o sebe a svojej rodine
 • Súrodenci a vzťahy medzi nimi
 • Aké sú funkcie rodiny – čo by mali rodičia zabezpečiť pre svoje deti
 • Domáce práce a ich rozdelenie vo vašej domácnosti
 1. KULTÚRA A UMENIE
 • Umenie a dôležitosť umenia v našom živote
 • Tvoj vzťah k umeniu a tvoje preferencie
 • Kultúrne podujatia v tvojom meste
 • Typy filmov a programov, ktoré uprednostňuješ
 • Obľúbení herci
 • Hudobné štýly a ich stručná charakteristika
 • Tvoj vzťah k hudbe
 • Obľúbený spevák/speváčka/skupina
 1. ŠPORT
 • Tvoj vzťah k športu
 • Telesná výchova a tvoj postoj k nej
 • Olympijské hry
 • Celosvetovo populárne majstrovstvá a turnaje
 • Profesionálny šport
 1. BÝVANIE
 • Opis miesta kde bývam
 • Typy domov – stručný opis
 • Opísať izby v dome a nábytok, ktorý sa tam nachádza
 • Výhody a nevýhody bývania v meste a na vidieku
 • Čo je to domov a čo robí náš domov domovom
 • Ktoré miesta na Slovensku by si ukázal zahraničným turistom
 • Ktoré miesto v anglicky-hovoriacich krajinách by si chcel navštíviť
 1. SLUŽBY A NAKUPOVANIE
 • Tvoj vzťah k nakupovaniu
 • Opísať obchodné domy, nákupné centrá a trhy
 • Vymenovať malé špecializované obchody a tovar, ktorý tam nájdeme
 • Služby v tvojom meste
 1. ZDRAVIE A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
 • Zdravý životný štýl
 • Návšteva doktora
 • Bežné choroby ľudstva a ich symptómy
 • Nevyliečiteľné choroby
 • Zdravie v hodnotovom rebríčku človeka
 • Choroby našich predkov
 1. CESTOVANIE
 • Dôvody cestovania
 • Východy a nevýhody cestovania jednotlivými dopravnými prostriedkami
 • Najzaujímavejšie miesto, ktoré si navštívil
 • Dovolenky, výlety, pobyty – tvoje skúsenosti a postoje
 1. VZDELÁVANIE
 • Školský systém na Slovensku
 • Predmety na našej škole – povinné a voliteľné
 • Naša škola – opis, pravidlá a zmeny, ktoré by si navrhol
 1. ZAMESTNANIE
 • Zamestnanosť a nezamestnanosť
 • Tvoja vysnívaná profesia
 • Životopis a pohovory do práce
 • Tvoje skúsenosti s prácou – brigády, prax
 1. ĽUDSKÉ VZŤAHY
 • Formálne a neformálne vzťahy
 • Skutočné priateľstvo – vlastnosti dobrého priateľa a ako si ho udržať, tvoj najlepší priateľ
 • Manželstvá a rozvody – dôvody
 • Vzťahy so susedmi
 1. ČLOVEK A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
 • Súčasné ekologické problémy
 • Podiel človeka na ekologických problémoch
 • Vplyv znečisťovania na zdravie človeka
 • Tvoj vzťah k životnému prostrediu
 • Podnebie na Slovensku – počasie a opis jednotlivých ročných období
 • Chránené zvieratá a ľudstvo
 • Predpoveď počasia a jeho dôveryhodnosť
 1. VEDA A TECHNIKA
 • Definícia vedy
 • Vynálezy používané denne
 • Vymenuj niektorých vynálezcov a ich vynálezy
 • Rozvoj techniky v budúcnosti
 • Východy a nevýhody Internetu a Facebooku
 1. ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
 • Pravidlá modernej etikety
 • Dobré a zlé spôsoby správania sa
 • Deti a ich výchova
 • Starostlivosť štátu o jeho obyvateľov – súčasné sociálne problémy
 1. KOMUNIKÁCIA A JEJ FORMY
 • Definuj komunikáciu – verbálna a neverbálna komunikácia
 • Moderné formy komunikácie
 • Výhody a nevýhody sociálnych sietí
 • Formálna a neformálna komunikácia – rozdiely
 • Dôležitosť ovládania cudzích jazykov
 1. MASMÉDIÁ
 • Hlavné úlohy masmédií
 • Výhody a nevýhody masmédií, tvoje preferencie
 • Televízne programy a tvoje preferencie
 • Porozprávaj o svojom obľúbenom filme alebo programe
 • Porozpráva o svojej obľúbenej herečke alebo hercovi
 1. MLÁDEŽ A ICH  SVET
 • Definuj pubertu – ako sa prejavuje
 • Problémy, ktoré rieši mládež
 • Mládež a ich voľný čas
 • Príležitosti, ktoré majú mladí ľudia v súčasnosti
 1. JEDLO A STRAVOVANIE
 • Tradičné slovenské jedlá, raňajky, obedy a večere
 • Vplyv nášho spôsobu stravovania na naše zdravie
 • Tvoje stravovacie návyky
 • Tvoj názor na diéty
 • Svetové kuchyne
 1. ZÁĽUBY A VOĽNÝ ČAS
 • Tvoje záľuby a tvoj voľný čas
 • Naše záujmy a voľný čas a záujmy našich starých mám
 • Ako trávia voľný čas deti, dospelí a starší ľudia
 • Životný štýl u nás a vo svete
 • Mimoškolské aktivity, ktorých sa zúčastňuješ
 1. MULTIKULTÚRNA SPOLOČNOSŤ
 • Charakterizuj Slovákov ako národ
 • Menšiny a etnické skupiny na Slovensku a ich prispôsobovanie
 • Rôzne kultúry sveta
 • Sviatky, ktoré na Slovensku oslavujeme – podrobne opísať
 • Porovnaj Vianoce a Veľkú noc na Slovensku a vo Veľkej Británii
 • Najpopulárnejšie sviatky v USA
 1. MÓDA A OBLEČENIE
 • Vysvetli, čo ľudia vyjadrujú módou
 • Tvoj vzťah k móde a nakupovaniu módnych kúskov
 • Tvoj postoj k značkovému oblečeniu
 • Čo ľudia nosia bežne a čo nosia na rôzne príležitosti
 • Výhody a nevýhody modelingu
 1. VZORY A IDEÁLY
 • Ako jednotliví ľudia, ktorých považujeme za ideál, vplývajú na mladých
 • Dobré vlastnosti ľudí, ktoré si vážiš
 • Zlé vlastnosti ľudí, ktoré nenávidíš
 • Koho najviac obdivuješ? (niekto z rodiny, literárny hrdina, celebrita, športovec…)
 • Pseudo-idol – čo to znamená a vyjadri svoj názor
 1. ANGLICKY-HOVORIACE KRAJINY
 • Prečo je dôležité študovať cudzie jazyky
 • Vymenuj anglicky hovoriace krajiny
 • Vyber si jednu anglicky-hovoriacu krajinu – porozprávať o nej
 • Výhody a nevýhody života v cudzej krajine
 1. SLOVENSKO – MOJA RODNÁ KRAJINA
 • Dôležité udalosti v dejinách Slovenska
 • Zaujímavé miesta na Slovensku
 • Traja Slováci, ktorí reprezentujú Slovensko – porozprávať o nich
 • Slovenské tradície a zvyky
 1. KNIHY – PRIATEĽ ČLOVEKA
 • Charakterizuj literárne žánre
 • Vysvetli pojmy – beletria a literatúra faktu
 • Tvoj postoj k čítaniu kníh
 • Vybrať jednu knihu a porozprávať o nej
 1. MESTÁ A MIESTA
 • Miesto kde bývaš – všetko o ňom – poloha, kultúrne udalosti, pracovné príležitosti, príležitosti na vzdelávanie
 • Zaujímavé miesta v okolí tvojho mesta
 • Zmeny, ktoré by si urobil
 • Zaujímavé miesta na Slovensku