Prijímacie skúšky – 13. a 16. mája 2019

Harmonogram a pokyny:

Harmonogram:

8.00 h – príchod žiakov do  školy

8.30 – 9.30 h – Test zo slovenského jazyka a literatúry

9.30 – 10.00 h – Prestávka

10.00 – 11.00 h – Test z matematiky

Žiakom sa povoľuje pri skúške používať rysovacie potreby (trojuholník, uhlomer, kružidlo). Nepovoľuje sa používať kalkulátory. Je zakázané priniesť do budovy školy mobilné telefóny. Rodičom počas prijímacích skúšok je do budovy školy vstup zakázaný. Výsledky budú vyvesené na budove školy a na internetovej stránke v popoludňajších hodinách.

Zápis prijatých žiakov sa uskutoční dňa 16. mája 2019 o 14.00 hod. v zasadačke školy. Na zápise je nutná prítomnosť rodičov so zápisným lístkom.