Riaditeľské voľno

Riaditeľ Spojenej školy, Štúrova 848, 962 12 Detva v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov poskytuje žiakom na deň  29. október 2018 (pondelok) riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.