Tematické okruhy teoretickej časti odbornej zložky pre OA

 1. Základné ekonomické pojmy
 2. Vznik a zánik podniku
 3. Podnikanie a právne formy podnikania
 4. Trh a trhový mechanizmus
 5. Tuzemský platobný styk
 6. Výrobné podniky a ich činnosť
 7. Vnútorný obchod
 8. Zahraničný obchod
 9. Medzinárodný platobný styk
 10. Daňová sústava
 11. Materiálové hospodárstvo podniku
 12. Odbyt a marketing
 13. Personálny manažment
 14. Oceňovanie práce
 15. Náklady, výnosy, a výsledok hospodárenia
 16. Dlhodobý majetok podniku
 17. Finančné riadenie podniku
 18. Mena, menová politika, CB a pasívne operácie komerčných bánk
 19. Peňažná masa a aktívne operácie komerčných bánk
 20. Cenné papiere
 21. Finančný trh
 22. Poisťovníctvo
 23. Základy jednoduchého účtovníctva
 24. Základy podvojného účtovníctva
 25. Makroekonómia