Tematické okruhy na ústnu formu internej časti NJ pre OA a SOŠ

 1. Rodina

Životopis  (osobné údaje: meno, bydlisko, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, významné momenty v živote),

Členovia rodiny ( zovňajšok, charakter, záľuby),

Rodinné vzťahy ( vzťahy medzi súrodencami, rodičmi a deťmi, starí rodičia, pomoc  v rodine, domáce práce, všedné dni a rodinné oslavy.

 

 1. Kultúra a umenie

Možnosti kultúry v meste a na vidieku ( múzeá, výstavy, divadlá, kiná, koncerty, cirkus, tanec),

Obľúbená oblasť kultúry a umenia (žánre, známe osobnosti),

Návšteva kultúrneho podujatia.

 

 1. Šport

Druhy športu (kolektívne, individuálne, letné a zimné, aktívne športy, rekreačný a profesionálny šport),

Šport, ktorý má zaujíma (aktívne, pasívne), dôvody,

Význam športu pre rozvoj osobnosti (fyzické a duševné zdravie, vôľové vlastnosti, charakter).

 

 1. Bývanie

Môj  domov (opis prostredia, v ktorom bývam, vybavenie miestnosti ),

Bývanie v meste a na vidieku (výhody a nevýhody),

Ideálne bývanie (vlastné predstavy o bývaní),

 

 1. Obchod a služby

Nákupné zariadenia(obchody, hypermarkety, trhoviská),

Služby (pošta, banka, polícia, čerpacia stanica),

Reklama a vplyv reklamy na zákazníkov.

 

 1. Starostlivosť o zdravie

ľudské telo,

bežné a civilizačné choroby, úrazy, telesné a fyzické stavy, návšteva u lekára, v lekárni,

zdravý spôsob života ( správna životospráva, telesná a duševná hygiena).

 

 1. Cestovanie

Prípravy na cestu, dôvody, cieľ a význam cestovania ( za prácou, na dovolenku, služobne),

Dopravné prostriedky (výhody a nevýhody jednotlivých dopravných prostriedkov),

Individuálne a kolektívne cestovanie ( spôsob a druhy dopravy, druhy ubytovania, stravovanie).

 

 1. Vzdelanie

Školský systém ( typy školských zariadení, skúšky, organizácia školského roka, klasifikácia, prázdniny),

Vyučovanie ( rozvrh hodín, predmety, prestávky, školské stravovanie, aktivity na hodine),

Život žiaka ( voľný čas, záľuby, mimoškolské aktivity, brigády, priatelia, vreckové ).

 

 1. Zamestnanie

Typy povolaní (fyzická a duševná práca), voľba povolania, jej motivácia,

Trh práce (ponuka pracovných miest a nezamestnanosť, žiadosť o zamestnanie, profesijný životopis, prijímací pohovor),

Pracovný čas a voľný čas (zdokonaľovanie práce, nové technológie).

 

 1. Vzťahy medzi ľuďmi

Medzi ľudské vzťahy ( v rodine a v škole, susedské, generačné),

Priateľstvo a láska ( hodnotový systém postoje, stretnutia, oslavy),

Spoločenské problémy ( vzťah spoločnosti a jednotlivcov k postihnutým, závislým a bezdomovcom)

 

 1. Človek a príroda

Ročné obdobia, počasie,

Príroda okolo nás – fauna ( zvieratá voľne žijúce, v ZOO, domáce) a flóra,

Stav životného prostredia ( znečistenie zeme, vôd, ovzdušia), prírodné katastrofy.

 

 1. Vedecko-technický rozvoj

Život kedysi a dnes ( výdobytky vedy a techniky a životná úroveň, prístroje v domácnosti),

Pozoruhodné objavy a vynálezy vedy a techniky,

Veda a technika v službách človeka (elektronika, informatika, jadrová fyzika, …)

 

 1. Človek a spoločnosť

Morálka ( správanie sa mladých a starších ľudí, etická výchova v rodine a v škole),

Spoločenská etiketa- stretnutia, pozdravy a blahoželania, etiketa návštev: dôvody a čas, témy rozhovorov, pohostenie,

Normy a ich porušovanie ( morálka a zákon, nedorozumenie a konflikt).

 

 1. Komunikácie a jej formy

Typy komunikácie a jej význam ( verbálna, neverbálna ),

Komunikácia v rôznych situáciách ( na verejnosti a v súkromí medzi mladými, mladými a staršími, na ulici, v škole, v rodine, v každodennom živote,  vo výnimočných situáciách )

Moderné formy komunikácie (mobilný telefón, počítač- elektronická pošta, internet).

 

 1. Masmédiá

typy masovokomunikačných prostriedkov (ich využitie, výhody, nevýhody),

tlač (noviny, časopisy, rubriky) – výber, nákup, čítanie – obľúbené články,

rozhlas, televízia (obľúbené typy programov, sledovanosť).

 

 1. Mládež a jej svet

charakteristika mladých (zovňajšok, móda; vnútorná charakteristika: typické vlastnosti, záujmy),

postavanie mladých v spoločnosti (práva a povinnosti, možnosti štúdia, práce, mladé rodiny),

vzťahy medzi rovesníkmi a generačné vzťahy (konflikty – príčiny, prejavy, dôsledky).

 

 1. Stravovanie

jedlá a nápoje počas dňa  (raňajky- obed, večera), obľubené jedlo,

stravovacie možnosti a zariadenia (stravovanie v škole, doma, v reštaurácii),

národné kuchyne – zvyky a špeciality (suroviny, jedlá, stolovanie).

 

 1. Záľuby, voľný čas a životný štýl

možnosti trávenia voľného času,

organizovaný voľný čas (mimoškolské aktivity, krúžky, brigády),

individuálne záľuby (umenie, kultúra, hudba, knihy, šport, domáce práce, príroda)

 

 1. Multikultúrna spoločnosť

sviatky – zvyky a tradície(cirkevné a štátne sviatky  folklórne tradície a rôzne podujatia)

spolunažívanie ľudí rôznych národnosti v jednej krajine.

zbližovanie kultúr(kontakty kedysi a dnes),osobné kontakty s inými kultúrami, tolerancia.

 

 1. Mestá a miesta

dôležité miesta v mojom živote(rodisko miesto štúdii, miesto trávenia víkendov a prázdnin).

sprevádzanie turistov(privítanie , základne informácie o pobyte )

turisticky zaujímavé miesta ( hrady , zámky ,kúpele, jaskyne )

 

 1. Obliekanie a móda

vplyv počasia a podnebia na odievanie

odev a doplnky na rôzne príležitosti

výber oblečenia (móda, vek, vkus, nálada, možnosti), starostlivosť o oblečenie.

 

 1. Kniha- priateľ človeka

knihy -výber, čítanie,

obľúbený autor a žánre,

prečítané dielo spisovateľa krajiny, ktorej jazyk sa učím (život a dielo spisovateľa )

 

 1. Vzory a ideály

pozitívne a negatívne charakterové vlastnosti, ideálny človek ,kritériá hodnôt,

človek, ktorého si vážim ,

skutočný a literárny hrdinovia,

 

 1. Krajina, ktorej jazyk sa učím

krajina a obyvatelia ,

miesto, ktoré by som rád navštívil ,

výnimočnosť, zvyky, tradície a konvencie,

 

 1. Slovensko – moja vlasť

krajina a obyvatelia

miesta, ktoré by som rád odporučil cudzincom,

zvyky, tradície a konvencie,