Tematické okruhy na ústnu formu internej časti AJ (úroveň B1) pre OA a SOŠ

1. Rodina

a) životopis (osobné údaje: meno, bydlisko, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, významné momenty v živote),

b) členovia rodiny (zovňajšok, charakter, záľuby),

c) rodinné vzťahy (vzťahy medzi súrodencami, rodičmi a deťmi, starí rodičia, pomoc v rodine, domáce práce, všedné dni a rodinné oslavy).

2. Kultúra a umenie

a) možnosti kultúry v meste a na vidieku (múzeá, výstavy, divadlá, kiná, koncerty, cirkus, tanec),

b) obľúbená oblasť kultúry a umenia (žánre, známe osobnosti),

c) návšteva kultúrneho podujatia.

3. Šport

a) druhy športu (kolektívne, individuálne, letné a zimné, atraktívne športy, rekreačný a profesio-nálny šport),

b) šport, ktorý ma zaujíma (aktívne, pasívne), dôvody,

c) význam športu pre rozvoj osobnosti (fyzické a duševné zdravie, vôľové vlastnosti, charakter).

4. Bývanie

a) môj domov (opis prostredia, v ktorom bývam, vybavenie miestností),

b) bývanie v meste a na vidieku (výhody a nevýhody),

c) ideálne bývanie (vlastné predstavy o bývaní).

5. Obchod a služby

a) nákupné zariadenia (obchody, hypermarkety, trhoviská),

b) služby (pošta, banka, polícia, čerpacia stanica),

c) reklama a vplyv reklamy na zákazníkov.

6. Starostlivosť o zdravie

a) ľudské telo,

b) bežné a civilizačné choroby, úrazy, telesné a fyzické stavy, návšteva u lekára, v lekárni,

c) zdravý spôsob života (správna životospráva, telesná a duševná hygiena).

7. Cestovanie

a) prípravy na cestu, dôvody, cieľ a význam cestovania (za prácou, na dovolenku, služobne),

b) dopravné prostriedky (výhody a nevýhody jednotlivých dopravných prostriedkov),

c) individuálne a kolektívne cestovanie (spôsob a druhy dopravy, druhy ubytovania, stravovanie).

8. Vzdelanie

a) školský systém (typy školských zariadení, skúšky, organizácia školského roka, klasifikácia,

prázdniny),

b) vyučovanie (rozvrh hodín, predmety, prestávky, školské stravovanie, aktivity na hodine),

c) život žiaka (voľný čas, záľuby, mimoškolské aktivity, brigády, priatelia, vreckové).

9. Zamestnanie

a) typy povolaní (fyzická a duševná práca), voľba povolania, jej motivácia,

b) trh práce (ponuka pracovných miest a nezamestnanosť, žiadosť o zamestnanie, profesijný životopis, prijímací pohovor),

c) pracovný čas a voľný čas (zdokonaľovanie práce, nové technológie).

10. Vzťahy medzi ľuďmi

a) medziľudské vzťahy (v rodine a v škole, susedské, generačné),

b) priateľstvo a láska (hodnotový systém, postoje, stretnutia, oslavy),

c) spoločenské problémy (vzťah spoločnosti a jednotlivcov k postihnutým, závislým a bezdomovcom).

11. Človek a príroda

a) ročné obdobia, počasie,

b) príroda okolo nás – fauna (zvieratá voľne žijúce, v ZOO, domáce) a flóra,

c) stav životného prostredia (znečistenie zeme, vôd, ovzdušia), prírodné katastrofy.

12. Vedecko-technický rozvoj

a) život kedysi a dnes (výdobytky vedy a techniky a životná úroveň, prístroje v domácnosti),

b) pozoruhodné objavy a vynálezy vedy a techniky,

c) veda a technika v službách človeka (elektronika, informatika, jadrová fyzika, …).

13. Človek a spoločnosť

a) morálka (správanie sa mladých a starších ľudí, etická výchova v rodine a v škole),

b) spoločenská etiketa – stretnutia, pozdravy a blahoželania, etiketa návštev: dôvody a čas, témy

rozhovorov, pohostenie,

c) normy a ich porušovanie (morálka a zákon, nedorozumenie a konflikt).

14. Komunikácia a jej formy

a) typy komunikácie a jej význam (verbálna, neverbálna),

b) komunikácia v rôznych situáciách (na verejnosti a v súkromí medzi mladými, mladými a staršími, na ulici, v škole, v rodine, v každodennom živote, vo výnimočných situáciách),

c) moderné formy komunikácie (mobilný telefón, počítač – elektronická pošta, internet).

15. Masmédiá

a) typy masovokomunikačných prostriedkov (ich využitie, výhody, nevýhody),

b) tlač (noviny, časopisy, rubriky) – výber, nákup, čítanie – obľúbené články,

c) rozhlas, televízia (obľúbené typy programov, sledovanosť).

16. Mládež a jej svet

a) charakteristika mladých (zovňajšok, móda; vnútorná charakteristika: typické vlastnosti, záujmy),

b) postavenie mladých v spoločnosti (práva a povinnosti, možnosti štúdia, práca, mladé rodiny),

c) vzťahy medzi rovesníkmi a generačné vzťahy (konflikty – príčiny, prejavy, dôsledky).

17. Stravovanie

a) jedlá a nápoje počas dňa (raňajky, obed, večera), obľúbené jedlo,

b) stravovacie možnosti a zariadenia (stravovanie v škole, doma, v reštaurácii),

c) národné kuchyne – zvyky a špeciality (suroviny, jedlá, stolovanie).

18. Záľuby, voľný čas a životný štýl

a) možnosti trávenia voľného času,

b) organizovaný voľný čas (mimoškolské aktivity, krúžky, brigády),

c) individuálne záľuby (umenie, kultúra, hudba, knihy, šport, domáce práce, príroda).

19. Multikultúrna spoločnosť

a) sviatky -zvyky a tradície (cirkevné a štátne sviatky, folklórne tradície a rôzne podujatia),

b) spolunažívanie ľudí rôznych národností v jednej krajine,

c) zbližovanie kultúr (kontakty kedysi a dnes), osobné kontakty s inými kultúrami, tolerancia.

20. Mestá a miesta

a) dôležité miesta v mojom živote (rodisko, miesto štúdií, miesto trávenia víkendov a prázdnin),

b) sprevádzanie turistov (privítanie, základné informácie o pobyte

c) turisticky zaujímavé miesta (hrady, zámky, kúpele, jaskyne) a mestá.

21. Obliekanie a móda

a) vplyv počasia a podnebia na odievanie,

b) odev a doplnky na rôzne príležitosti,

c) výber oblečenia (móda, vek, vkus, nálada, možnosti), starostlivosť o oblečenie.

22. Kniha – priateľ človeka

a) knihy – výber, čítanie,

b) obľúbený autor a žánre,

c) prečítané dielo spisovateľa krajiny, ktorej jazyk sa učím (život a dielo spisovateľa).

23. Vzory a ideály

a) pozitívne a negatívne charakterové vlastnosti, ideálny človek, kritériá hodnôt,

b) človek, ktorého si vážim,

c) skutoční a literárni hrdinovia.

24. Krajina, ktorej jazyk sa učím

a) krajina a obyvatelia,

b) miesto, ktoré by som rád navštívil,

c) výnimočnosť, zvyky, tradície a konvencie.

25. Slovensko – moja vlasť

a) krajina a obyvatelia,

b) miesta, ktoré by som odporučil cudzincom,

c) zvyky, tradície, konvencie.