OBRÁBAČ KOVOV

Vzdelanie: stredné odborné vzdelanie – výučný list, klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED – 3C

Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača

Dĺžka štúdia: 3 roky

Ďalšie možnosti: možnosti ďalšieho vzdelávania v študijnom odbore pre absolventov trojročných učebných odborov

Profil absolventa:

Absolvent odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa na rôznych postoch strojárskej výroby. Je schopný uplatniť sa pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie, pri obsluhe CNC strojov.

Uplatnenie absolventa: absolvent je pripravený vykonávať kvalifikované činnosti pri obsluhe obrábacích strojov a zariadení

Strojárstvo