MECHANIK ELEKTROTECHNIK

Vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie – maturita, výučný list – ISCED 3A
Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka, výber z uchádzačov v zmysle poradia podľa výsledkov zo základnej školy (monitor + vysvedčenie)
Dĺžka štúdia: 4 roky
Ďalšie možnosti: možnosti ďalšieho vzdelávania v pomaturitnom štúdiu a  v príbuzných odboroch na vysokej škole
Profil absolventa: je schopný samostatne vykonávať práce v rôznom druhu informačných, komunikačných a elektrotechnických činností. Žiaci sa pripravujú na montáž hardvéru, inštaláciu softvéru počítačov, na návrh, nastavenie a údržbu počítačových sietí a získajú zručnosti v programovaní vo vyšších programovacích jazykoch a www stránkach.
Uplatnenie absolventa: absolvent je pripravený na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru