ELEKTROMECHANIK – úžitková technika

Vzdelanie: stredné odborné vzdelanie – výučný list, klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED – 3C

Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača

Dĺžka štúdia: 3 roky

Ďalšie možnosti: možnosti ďalšieho vzdelávania v študijnom odbore pre absolventov trojročných učebných odborov

Profil absolventa:

absolvent má ucelené teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu s elektrickými zariadeniami, kde využíva štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku. Ovláda základné rádioelektronické súčiastky ako aj princípy rozhlasových, TV a satelitných prijímačov. Pozná elektropríslušenstvo úžitkovej techniky a základné princípy obvodov spotrebnej techniky. Vie diagnostikovať a odstrániť poruchy na zariadeniach úžitkovej techniky a pracovať s meracou technikou pri odstraňovaní porúch rozhlasových, TV a ostatných zariadení.

Uplatnenie absolventa: absolvent je pripravený na výkon povolania a odborných činností v oblasti elektrotechniky