AUTOOOPRAVÁR

Vzdelanie: stredné odborné vzdelanie – výučný list, klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED – 3C

Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača

Dĺžka štúdia: 3 roky

Ďalšie možnosti: možnosti ďalšieho vzdelávania v študijnom odbore pre absolventov trojročných učebných odborov

Profil absolventa: je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný vykonávať práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v opravárenstve. Má teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre štandardné opravy cestných motorových vozidiel. Na základe informácií vie posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, vie zvoliť pracovné postupy a prípravné práce. Vie pracovať s diagnostickým zariadením BOSCH, ovláda servisné činnosti na automobiloch Pegueot 207. Škoda Felicia a ďalších.

Uplatnenie absolventa: pri servise a opravách automobilov, vo výrobe automobilov

Strojárstvo