Podnikanie v cestovnom ruchu

PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU

 

je celoročný vzdelávací program (s možnosťou realizácie ako jednoročný alebo dvojročný program) zameraný na tzv. „incomingový“ cestovný ruch určený pre vekovú skupinu 14 až 19-ročných žiakov, ktorý:

  • orientuje mladých ľudí vo svete cestovného ruchu,
  • motivuje mladých ľudí na zapájanie sa do diania vo svojom okolí,
  • zameriava sa na komunikovanie s ľuďmi, zisťovanie potrieb regiónov a zákazníkov,
  • učí hľadať nové riešenia pre rozvoj podnikania a aktívnu turistiku vo svojom regióne.

Program hravou formou učí žiakov umeniu komunikácie a vnímaniu okolia z pohľadu zahraničných návštevníkov, rozpoznávanie ich záujmov, potrieb a priorít pri návšteve Slovenska. Informácie získavajú na internete, z webových stránok a priamou komunikáciou so študentmi zapojenými do programu kdekoľvek na svete. Spoznávajú tak tradície a záujmy iných kultúr, čo využívajú pri zostavení ponuky pre návštevníkov. Výsledkom práce študentov je zhotovenie vlastného ponukového katalógu, podnikateľského plánu, propagačných materiálov o regióne, či výmenný pobyt pre partnerskú školu. Podnikanie v cestovnom ruchu sa realizuje na Slovensku od roku 2001, Junior Achievement Slovensko, n.o. je jeho odborným garantom.

Dôležitú úlohu v programe majú dobrovoľní konzultanti z podnikateľskej praxe, ktorí navštevujú triedy a pracujú so žiakmi tak, že vnášajú do vyučovacieho procesu praktické pohľady a vlastné skúsenosti z problematiky.

 

Druhý ročník programu

V prípade dvojročnej verzie programu si žiaci v druhom ročníku štúdia zakladajú študentskú spoločnosť v cestovnom ruchu, ktorá simuluje akciovú spoločnosť s reálnymi produktmi. Volia si svoj manažment, pripravia podnikateľský zámer, získajú kapitál predajom akcií, vedú účtovníctvo a realizujú svoj podnikateľský zámer. Tým sa umožní žiakom aplikovať získané teoretické poznatky v praktických činnostiach.

Na základe prieskumu trhu, žiaci pripravujú podnikateľský plán, hľadajú najlepší regionálny produkt v cestovnom ruchu, zaoberajú sa marketingom a vedením účtovnej agendy. Na záver roka ukončia činnosť spoločnosti uzávierkou účtovných kníh, pripravia výročnú správu, vyplatia dividendy svojim akcionárom a spoločnosť zlikvidujú podľa platných predpisov.

Cieľom študentskej spoločnosti je umožniť mladým ľuďom preniknúť do problematiky fungovania spoločnosti od jej založenia až po likvidáciu. Praktická stránka podnikania učí žiakov komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť, riešiť problémy pod vedením učiteľa a konzultanta.

 

Učebné osnovy

Práca v programe JA Podnikanie v cestovnom ruchu pozostáva z práce v triede, aktivít v teréne, prostredníctvom ktorých sa žiaci učia nielen o cestovnom ruchu ako takom, ale tiež o tom, čo podnikanie v tejto oblasti obnáša.

1. ročník programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu je rozdelený do 10 tematických blokov podľa jednotlivých tematických okruhov.

2. ročník programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu je rozdelený do 13 tematických blokov podľa jednotlivých tematických okruhov.